CONDIȚII COMERCIALE GENERALE ale societății MASLENRO S.R.L.

 

 1. Aceste condiții comerciale generale (în continuare doar „CCG”) ale societății MASLENRO S.R.L., cu sediul în Oraș Nădlac, Calea Aradului nr. 6a, județul Arad, înmatriculată la Registrul Comețului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1160/2008, având C.U.I.: 24110353, în continuare doar „vânzător” sau „executant”, reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg:

–              din oricare contract de vânzare-cumpărare și/sau contract cadru încheiat între vânzător și cumpărător, în baza căruia vânzătorul se obligă să furnizeze cumpărătorului mărfuri, în special acoperișuri din tablă și/sau alte mărfuri conexe, în calitatea și cantitatea convenită, iar cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului prețul de achiziție convenit pentru mărfurile furnizate, denumit în continuare „contract de vânzarecumpărare“;

–              din oricare contract de lucrare și/sau contract cadru de lucrare încheiat între executant și beneficiar, în baza căruia executantul se obligă să efectueze o lucrare pentru beneficiar, constând în principal în furnizarea de mărfuri și montarea acoperișului din tablă și/sau alte operațiuni conexe, iar beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru lucrarea efectuată, denumit în continuare „contract de lucrări” (în textul acestor CCG beneficiarul este denumit în continuare „cumpărător” ); – din oricare contract de cooperare comercială și/sau contract cadru de cooperare comercială încheiat între vânzător și cumpărător, în baza căruia cumpărătorul se obligă să desfășoare în nume propriu activități având ca scop vânzarea ulterioară a mărfurilor  achiziționate de la vânzător către terți, ceea ce îi permite vânzătorului să acorde cumpărătorului o reducere comercială din prețurile sale destinate consumatorului final, denumit în continuare „contract de cooperare comercială”.

 1. Contractul de vânzare-cumpărare și/sau contractul de lucrări și/sau contractul de cooperare comercială, împreună cu Condițiile Comerciale Generale (denumite în continuare „CCG“), sunt în continuare numite „Contract“. CCG fac parte integrantă din contractul de cooperare comercială sau din contractul de vânzare-cumpărare sau din contractul de lucrări. În cazul în care unele prevederi din CCG sunt în conflict cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare sau al contractului de lucrări sau al contractului de cooperare comercială, sunt valabile prevederile contractului al cărui anexă sunt CCG. În scopurile acestor CCG, sub contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de lucrări se înțelege și oferta de preț și/sau comanda pentru furnizarea de mărfuri și/sau efectuarea de lucrări, emisă și/sau semnată de vânzător și semnată de cumpărător sau de o persoană autorizată de cumpărător.
 2. Vânzătorul are dreptul de a modifica unilateral CCG în modul specificat în prezentul punct al CCG, cu acordul prealabil al cumpărătorului. Vânzătorul are obligația de a informa cumpărătorul cu privire la modificările aduse CCG în următoarele moduri: (i) în scris la sediul actual sau la locul de desfășurare a activității cumpărătorului sau (ii) prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului menționată în antetul Contractului și/sau la adresa de email prin intermediul căreia părțile au comunicat anterior. Cumpărătorul are dreptul, în termen de 14 zile de la primirea notificării cu privire la modificarea CCG, să informeze vânzătorul în scris că nu este de acord cu noile CCG, în acest caz, relațiile sale cu vânzătorul vor fi guvernate în continuare de CCG inițiale. Dacă cumpărătorul nu notifică în scris vânzătorul cu privire la dezacordul său față de noile CCG, acestea devin obligatorii pentru ambele părți după expirarea a 14 zile de la primirea notificării prin care cumpărătorului i-a fost comunicată modificarea CCG. Cumpărătorul se angajează să respecte și să îndeplinească în întregime obligațiile care decurg din CCG modificate, în cazul în care acestea devin obligatorii pentru el în conformitate cu procedura menționată.

Ambele părți sunt de acord că, pentru modificarea CCG rămâne în vigoare forma scrisă atât pentru CCG inițiale, cât și pentru cele noi, inclusiv acele înțelegeri pentru valabilitatea cărora legea impune forma scrisă. Dacă cumpărătorul nu este de acord cu modificările CCG propuse de vânzător, vânzătorul are dreptul să rezilieze  Contractul din acest motiv.

 

Art. I Condițiile de livrare și preluare a mărfurilor

 1. Dacă mărfurile sunt livrate din spațiul vânzătorului, cumpărătorul are dreptul să le ridice în termenul de livrare convenit, în timpul programului de funcționare valabil la vânzător.
 2. Dacă mărfurile sunt livrate de către vânzător la locul desemnat de către cumpărător, cumpărătorul este obligat să acorde vânzătorului toată cooperarea necesară pentru preluarea mărfurilor, inclusiv asigurarea unei căi de acces adecvate, al personalului și echipamentelor necesare pentru descărcarea mărfurilor în locul desemnat, asigurarea spațiului adecvat pentru descărcarea mărfurilor, preluarea mărfurilor și confirmarea preluării mărfurilor. Dacă mărfurile sunt livrate direct cumpărătorului sau în locul desemnat de către cumpărător, iar cumpărătorul sau persoana căreia îi sunt mărfurile destinate nu preia mărfurile la locul și în timpul convenit (solicitat de către cumpărător) și nu asigură preluarea lor în termen de 30 de minute de la sosirea vehiculului vânzătorului la locul de destinație, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului o taxă de staționare în valoare de 5 € pentru fiecare interval, chiar și cel început, de 15 minute. În cazul în care cumpărătorul sau persoana căreia îi sunt destinate mărfurile, nu preia mărfurile de la vânzător la locul și ora convenită (stabilite de cumpărător), sau nu asigură preluarea acestora în termenul de 2 ore de la sosirea vehiculului vânzătorului la locul desemnat, vânzătorul va transporta mărfurile înapoi în spațiile sale și va trimite mărfurile pe cheltuiala cumpărătorului prin intermediul unei persoane terțe sau, după acordul cu cumpărătorul, va aduce mărfurile la locul stabilit de către cumpărător în alt termen convenit. Costurile primei, precum și ale fiecărei altei tentative eșuate și/sau a transportului alternativ (expedierea mărfurilor) în cazurile menționate sunt suportate întotdeauna de către cumpărător. Părțile au convenit că în cazul în care nu este posibilă livrarea mărfurilor în conformitate cu acest punct din CCG, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului o compensație forfetară pentru costurile asociate primei livrări (eșuate) a mărfurilor, convenind ca suma să fie de 100 de euro, plus costurile pentru transportul alternativ.
 3. Părțile contractante au convenit că, în cazul în care cumpărătorul nu preia mărfurile comandate în primul termen convenit pentru livrarea mărfurilor în cantitatea stabilită, vânzătorul are dreptul să perceapă cumpărătorului o taxă de depozitare în valoare de 5% fără TVA din prețul de cumpărare convenit al mărfurilor nepreluate, pentru fiecare perioadă începută de 14 zile. Dacă mărfurile nu sunt preluate nici în termen de 30 de zile de la data primului termen convenit pentru livrare, din motive pentru care vânzătorul nu este responsabil, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului o penalitate contractuală în valoare de 80% fără TVA din prețul de cumpărare al mărfurilor comandate și nelivrate sau nepreluate. Aceasta nu afectează dreptul vânzătorului de a rezilia contractul și de a oferi mărfurile ulterior unei persoane terțe sau de a le preda la fier vechi pe cheltuiala cumpărătorului. Vânzătorul are dreptul să calculeze unilateral prețul de vanzare la fier vechi cu TVA plătit sau o parte din acesta,  inclus cu orice penalitate contractuală sau pretenție de despăgubire, iar ambele părți sunt de acord cu aceasta. Veniturile obținute din predarea la fier vechi pot fi utilizate de către vânzător pentru a acoperi orice costuri care decurg din Contract și/sau CCG, legate în primul rând de depozitarea și/sau transportul mărfurilor la depozitul de fier vechi etc.
 4. Dacă transportul mărfurilor se efectuează cu vehiculul cumpărătorului sau cu un vehicul asigurat de acesta, cumpărătorul este obligat să asigure un vehicul potrivit pentru acest scop. Prin vehicul potrivit se înțelege un vehicul pe care este posibil să se încarce mărfurile din lateral cu un stivuitor și al cărui dimensiuni ale platformei de încărcare sunt adecvate dimensiunilor mărfurilor comandate, astfel încât să se minimizeze probabilitatea deteriorării acestora în timpul transportului. În cazul unui astfel de transport al mărfurilor, vânzătorul nu este responsabil pentru deteriorările mărfurilor care apar în timpul transportului și a descărcării mărfurilor. Dacă cumpărătorul asigură un vehicul pe care nu este posibilă încărcarea mărfurilor lateral cu stivuitorul, și cumpărătorul sau persoana împuternicită de acesta insistă asupra încărcării mărfurilor într-un mod care ar putea duce la deteriorarea mărfurilor sau a vehiculului, cumpărătorul sau persoana împuternicită de acesta este responsabil pentru această daună. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate astfel mărfurilor sau vehiculului. Dacă cumpărătorul asigură un vehicul pe care nu este posibilă încărcarea mărfurilor cu un stivuitor, ci manual, vânzătorul nu este obligat să aloce personal pentru încărcarea manuală a mărfurilor și nu este responsabil pentru deteriorarea mărfurilor în timpul încărcării lor. Vânzătorul are dreptul să pună la dispoziția cumpărătorului personal pentru încărcarea manuală a bunurilor pentru o taxă de 10 euro pentru fiecare 100 m2 începuți de mărfuri încărcate (cu o lungime maximă de 3 m și o suprafață de acoperiș de 200 m2).
 5. Acoperișul din tablă și tabla trapezoidală T – 05 sunt livrate cumpărătorului de către vânzător pe paleți de lemn, fixați cu folie. Tablele trapezoidale, în afară de tabla trapeziodală T – 05 sunt livrate în pachete legate cu bandă.
 6. Cumpărătorul are dreptul să refuze livrarea mărfurilor numai în cazul unor defecte evidente ale mărfurilor, constând în deteriorarea vizibilă a mărfurilor. Cumpărătorul este obligat să noteze defectele evidente pe documentul de livrare, în caz contrar drepturile sale care decurg din defectele evidente sunt nule, iar mărfurile sunt considerate livrate fără defecte evidente.
 7. Părțile au convenit în mod expres că și în cazul în care vânzătorul oferă garanție pentru mărfuri prin intermediul unui certificat de garanție scris, defectele bunurilor se împart în:
 8. a) defecte de cantitate – defecte ale mărfurilor constând în livrarea unei cantități mai mici de mărfuri decât cea convenită – cumpărătorul are obligația să le notifice vânzătorului cel târziu la preluarea mărfurilor și să le menționeze pe documentul de livrare sau pe alt document care confirmă livrarea mărfurilor, în caz contrar drepturile sale care decurg

din defecte sunt nule. Dacă cumpărătorul semnează documentul de livrare sau alt document care confirmă livrarea mărfurilor și nu menționează pe ele acest tip de defecte, se aplică o prezumție legală conform căreia mărfurile au fost livrate cumpărătorului în cantitatea convenită;

 1. b) defecte mecanice vizibile ale mărfurilor, inclusiv ambalaje inadecvate și zgârieturi și alte defecte evidente care sunt vizibile direct la livrarea mărfurilor – cumpărătorul are obligația să le notifice vânzătorului cel târziu la preluarea mărfurilor și să le menționeze în documentul de livrare sau în alt document care confirmă livrarea mărfurilor, în caz contrar drepturile sale care decurg din defecte sunt nule. Dacă cumpărătorul semnează documentul de livrare sau alt document care confirmă livrarea mărfurilor și nu menționează în ele acest tip de defecte, se aplică o prezumție legală conform căreia mărfurile au fost livrate cumpărătorului în condiții adecvate și fără defecte;
 2. c) defecte descoperite la dezambalarea mărfurilor – cumpărătorul are obligația să notifice vânzătorului imediat în scris toate defectele vizibile ale mărfurilor, care sunt detectabile după deschiderea ambalajului și nu are voie să manipuleze, să utilizeze sau să încorporeze mărfurile, în caz contrar drepturile sale care decurg din defecte devin nule. Această înțelegere este valabilă mai ales pentru mărfurile care trebuie încorporate pentru a fi utilizate;
 3. d) defecte detectabile în timpul utilizării bunurilor – se referă la defectele ascunse, pe care cumpărătorul este obligat să le reclame în scris la vânzător fără amânare inutilă după ce le-a constatat, însă nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la constatarea acestor defecte de către cumpărător; după expirarea acestui termen drepturile cumpărătorului legate de aceste defecte ale mărfurilor devin nule (denumite în continuare „defecte ascunse”).
 4. Părțile au convenit că la preluarea mărfurilor va fi întocmit un document de livrare separat.

În cazul în care, din orice motiv, nu se întocmește un document de livrare, cumpărătorul sau persoana împuternicită de acesta va confirma preluarea mărfurilor prin semnarea facturii, care va servi în acel caz și ca document de livrare.

 1. Greutatea mărfurilor stabilită pe cântarul vânzătorului este obligatorie pentru ambele părți.
 2. Orice întârziere privind livrarea mărfurilor trebuie să fie înregistrată în scris de către cumpărător pe documentul de livrare, în caz contrar, acesta nu are dreptul să revendice nicio pretenție care decurge din întârzierea livrării mărfurilor.
 3. Dacă părțile nu stabilesc în scris sau electronic (prin e-mail sau fax) altfel, este valabil că angajamentul vânzătorului se limitează doar la livrarea mărfurilor, fără a include niciun fel de lucrări. În cazul în care vânzătorul efectuează pentru cumpărător orice tip de lucrări legate de marfă, acestea nu fac parte din prețul de cumpărare și vor fi taxate separat conform tarifelor vânzătorului valabil la momentul plasării comenzii de lucrări de către cumpărător la vânzător. În caz de îndoială este valabil că prețurile declarate ale lucrărilor sunt fără TVA.
 4. Dacă cumpărătorul anulează comanda înainte de livrarea mărfurilor comandate, acesta este obligat să plătească vânzătorului o penalizare contractuală în valoare de 50% din prețul fără TVA al mărfurilor comandate și nelivrate sau nepreluate, dar nu mai puțin de 100 €.
 5. Cumpărătorul    are         obligația:

– a) de a prelua în mod corespunzător și la timp mărfurile comandate de la vânzător și             – b) de a acorda vânzătorului cooperarea necesară (în special personal și echipamente) pentru preluarea mărfurilor de la vânzător la locul de livrare.

Dacă cumpărătorul încalcă oricare dintre obligațiile care decurg din fraza anterioară a acestui punct din CCG, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului o penalizare contractuală în valoare de 50% din prețul fără TVA  al mărfurilor comandate și a căror livrare sau preluare de către cumpărător a eșuat, dar nu mai puțin de 100 €. Dreptul vânzătorului de a rezilia contractul și/sau CCG în cazul încălcării oricărei obligații a cumpărătorului care rezultată din acest punct al CCG nu este atins de aplicarea penalității contractuale de către vânzător. Vânzătorul are dreptul să utilizeze unilateral orice avans primit de la cumpărător pentru a stinge orice pretenție a sa rezultată din Contract și CCG, în special cu privire la plata penalității contractuale și/sau a daunelor.

 1. Dacă marfa este livrată de către vânzător la locul stabilit de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să solicite pentru astfel de mărfuri un avans financiar sub formă de factură pro forma. Avansul pentru marfă poate să ajungă până la 100% din prețul mărfii cu TVA inclus. Această depunere este nerambursabilă și devine penalizare contractuală în cazul în care cumpărătorul refuză să preia marfa și să plătească restul prețului de cumpărare (dacă avansul este mai mic decât 100% din prețul de cumpărare). În acest caz, avansul

(penalizarea contractuală) acoperă costurile, timpul și efortul vânzătorului legate de primirea mărfii respective în depozit și astfel avansul revine irevocabil în favoarea vânzătorului după 30 de zile de la notificarea cumpărătorului prin e-mail sau telefon că marfa este disponibilă la vânzător. Părțile contractante au convenit că vor încheia un contract de vânzare-cumpărare sau un contract de lucrări cu clauză de reziliere, astfel încât în cazul în care cumpărătorul a plătit un avans conform acestui punct al CCG și mărfurile nu i-au fost livrate cumpărătorului nici în termen de 90 de zile de la data plății avansului (cu excepția cazurilor în care părțile contractante au convenit în scris asupra unui termen de livrare mai lung), contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de lucrări se anulează de la început. În acest caz, cumpărătorul este obligat să solicite vânzătorului returnarea avansului primit și să îi comunice numărul de cont bancar în care  trebuie returnat avansul. Fără comunicarea numărului de cont, cumpărătorul nu poate returna avansul. Alte pretenții din partea cumpărătorului nu se constituie.

 1. În cazul comenzii de prefălțuire a acoperișului pe șantier, cumpărătorul este obligat să asigure descărcarea și încărcarea mașinii de fălțuire SCHLEBACH, conectarea la sursa electrică de perete de 16-32A /4-5 pini/. Vânzătorul va asigura livrarea și deservirea utilajului pe șantier, iar cumpărătorul va furniza minim 3-6 persoane pentru preluarea plăcilor pre-fălțuite, în funcție de lungimea acestora. Lucrătorul vânzătorului în timpul fălțuirii are obligația de a deservi utilajul și nu va executa nicio altă muncă auxiliară. În cazul nerespectării acestor cerințe, lucrătorul are obligația să noteze lucrările suplimentare și acestea vor fi facturate ulterior cumpărătorului. În cazul nerespectării cerințelor de mai sus, lucrătorul vânzătorului poate părăsi șantierul pe cheltuiala beneficiarului.

 

Art. II Condiții de facturare și plată

 1. Neregularitățile din factura ca document fiscal sau returnarea facturii către vânzător nu au niciun impact asupra obligației cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare, atâta timp cât din factura respectivă rezultă specificația produsului, prețul și identificarea cumpărătorului.
 2. În cazul unor incertitudini cu privire la cuantumul prețului de cumpărare negociat și/sau prețului lucrării și/sau a altor plăți datorate vânzătorului în temeiul Contractului, se consideră că prețul stabilit de părți, indicat în comandă și/sau în oferta de preț sau în factură, reprezintă prețul fără TVA, la care vânzătorul va adăuga TVA în conformitate cu legislația în vigoare. 3. Orice reclamație privind defectele mărfurilor și drepturile rezultate din acestea, cu excepția refuzului întregii livrări a mărfurilor la momentul livrării datorită unor defecte vizibile ale mărfurilor, nu afectează obligația cumpărătorului de a plăti întreaga sumă a produselor cu TVA (aceasta se aplică în mod corespunzător și prețului lucrării cu TVA și altor plăți cu TVA către vânzător). Cu excepția cazului în care părțile nu au convenit altfel în scris, cumpărătorul este obligat să plătească prețul cu TVA pentru întreaga livrare și/sau serviciu, chiar și în caz de reclamație.
 3. Prețul și/sau remunerația vânzătorului se negociază individual în fiecare contract de vânzare-cumpărare și/sau contract de lucrări și/sau contract de cooperare comercială. Dacă nu există un document scris sau electronic (prin e-mail sau fax) care să ateste în ce cuantum s-au înțeles părțile într-un contract de vânzare-cumpărare sau un contract de lucrări sau un contract de colaborare comercială referitor la preț și/sau remunerație, se aplică presupunerea convenită de părți că acest preț este echivalent cu prețul care rezultă din obiectul plății convenit de cumpărător din lista de prețuri a vânzătorului valabilă la momentul livrării mărfurilor către cumpărător sau la momentul efectuării lucrării etc. Corectitudinea calculului prețului de cumpărare este responsabilitatea vânzătorului doar în ceea ce privește documentele de calcul furnizate de cumpărător. Corectitudinea documentelor de calcul și concordanța lor cu situația reală sunt responsabilitatea cumpărătorului.
 4. Dacă părțile nu se înțeleg altfel în scris, la prețul de cumpărare vor fi adăugate costurile de ambalare a mărfurilor, costurile de descărcare a mărfurilor din depozitul vânzătorului, și în cazul în care mărfurile trebuie transportate, vor fi incluse și costurile de transport al mărfurilor la cumpărător sau la locul indicat de acesta, inclusiv costurile legate de întârzierea mijlocului de transport la descărcarea mărfurilor, cu excepția cazului în care în Contract sau în aceste CCG se specifică altfel. Prețul de cumpărare al mărfurilor este stabilit la paritatea Ex Works Maslenro S.R.L., cu excepția cazului în care în Contract sau în aceste CCG se specifică altfel.
 5. În cazul preluării ambalajelor returnabile – paleți, valoarea paleților corespunzători va fi facturată cumpărătorului în plus față de prețul de cumpărare (preț cu TVA), cu mențiunea că prețul paleților este specificat în lista de prețuri a vânzătorului valabilă la momentul livrării mărfurilor către cumpărător. Asupra prețului paleților nu se aplică niciun fel de reduceri. Dacă cumpărătorul returnează paleții în starea în care i-a primit de la vânzător la oricare dintre sediile vânzătorului în termen de 90 de zile de la primirea lor de la vânzător, cumpărătorului îi revine dreptul la rambursarea a 100% din prețul cu TVA al paleților, ceea

ce va fi realizat de către vânzător prin emiterea unei note de credit fiscal. Vânzătorul nu este obligat să asigure transportul paleților returnabili la locul de livrare. Această prevedere se aplică doar în cazul în care produsul este livrat către cumpărător pe paleți (în special în cazul acoperișurilor, a tablei trapezoidale T-05 etc.).

 1. Prețul cu TVA se consideră plătit vânzătorului prin transferul sumelor de bani în contul bancar al vânzătorului specificat în Contract sau în contul bancar comunicat de către vânzător cumpărătorului.

 

Art. III Obligațiile cumpărătorului

 1. Cumpărătorul are în principal obligația de a plăti vânzătorului în mod corespunzător și la timp prețul și/sau remunerația cu TVA (în special prețul de cumpărare al produselor cu TVA, prețul lucrărilor efectuate cu TVA etc.).
 2. Dacă cumpărătorul întârzie cu plata oricărei obligații financiare sau a unei părți din aceasta rezultate din Contract sau din aceste CCG către vânzător cu mai mult de 30 de zile, este obligat să plătească vânzătorului o penalitate contractuală în cuantum de 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv retroactiv de la prima zi de întârziere.
 3. Dacă cumpărătorul este în întârziere cu plata obligației financiare față de vânzător cu mai mult de 90 de zile, este obligat să plătească vânzătorului, începând cu a 91-a zi, o penalitate contractuala conform punctului 2 din acest articol al CCG, majorată zilnic cu 0,1%.
 4. În cazul în care cumpărătorul este în întârziere cu plata obligației financiare, precum și a oricărui alt angajament față de vânzător, vânzătorul nu este obligat să livreze marfa comandată cumpărătorului, să presteze servicii sau să accepte orice altă comandă de la cumpărător, și/sau vânzătorul are dreptul în relațiile sale comerciale ulterioare să solicite cumpărătorului plata anticipată. Prin astfel de acțiuni, vânzătorul nu încalcă nicio obligație contractuală ce decurge din Contract și din aceste CCG.
 5. Marfa rămâne în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a tuturor obligațiilor cumpărătorului legate de această marfă, inclusiv plățile conexe (în special transportul și TVA). Cu toate acestea, cumpărătorul este obligat să aibă grijă de marfă ca și cum ar fi proprietarul ei, în special trebuie să prevină apariția sau răspândirea daunelor care au apărut pe marfă sau în legătură cu aceasta. Această prevedere se aplică și la lucrare, în cazul în care părțile nu au convenit altfel în scris.
 6. În cazul în care cumpărătorul întârzie cu îndeplinirea oricărei obligații financiare sau a unei părți din aceasta față de vânzător, în a paisprezecea zi de întârziere a cumpărătorului, toate celelalte obligații ale cumpărătorului față de vânzător devin automat scadente (default în lanț). În cazul întârzierii cumpărătorului cu îndeplinirea oricărei obligații, vânzătorul are dreptul să modifice unilateral termenul de scadență a obligației sau a unei părți din aceasta, care s-a constituit în baza Contractului sau în legătură cu acesta, declarând-o ca fiind scadentă. Devin scadente și obligațiile a căror încălcare nu se referă la îndeplinirea unei obligații, precum și obligațiile a căror scadență trebuia să apară conform Contractului sau acordului ulterior al părților, precum și obligațiile a căror îndeplinire este altfel legată de îndeplinirea unei condiții.
 7. Toate creanțele vânzătorului față de cumpărător devin întotdeauna scadente (chiar și în cazul în care termenul de scadență ar fi trebuit să apară ulterior sau era legat de îndeplinirea unei condiții):
 8. a) în ziua depunerii propunerii de insolvență sau de restructurare asupra averii cumpărătorului,
 9. b) în ziua în care vânzătorul sau o terță persoană revendică în instanță drepturi împotriva cumpărătorului,
 10. c) în ziua în care începe orice procedură de executare împotriva cumpărătorului,
 11. d) în ziua în care se ia o decizie care duce la modificarea asociaților (acționarilor) cumpărătorului cu mai mult de 49% din capitalul social al cumpărătorului;

dar nu mai devreme de ziua livrării mărfurilor sau a prestării serviciului sau din prima zi de întârziere a cumpărătorului cu preluarea produselor.

 

Art. IV Răspunderea pentru defecte

 1. Vânzătorul este obligat să livreze cumpărătorului mărfurile în cantitatea, execuția și condițiile prevăzute în Contract. Cumpărătorul declară, în același timp, că a înțeles condițiile de manipulare și stocare a mărfurilor stabilite în aceste CCG și, în caz de încălcare a acestor condiții, este conștient că nu va putea face nicio reclamație cu privire la defectele produselor.
 2. Dacă vânzătorul oferă cumpărătorului o garanție pentru marfa livrată, garanția va fi oferită printr-o declarație privind durata perioadei de garanție într-un certificat de garanție separat. Dacă vânzătorul nu livrează cumpărătorului un certificat de garanție împreună cu marfa, se consideră că vânzătorul nu a oferit garanție pentru marfă. Garanția, în cazul în care se acordă, acoperă doar defectele ascunse. Vânzătorul poate reglementa mai detaliat unilateral prevederile referitoare la garanție, defectele mărfurilor și reclamațiile din certificatul de garanție, iar cumpărătorul ia act că un astfel de certificat de garanție este obligatoriu pentru el și că prevederile acestuia au prioritate în fața prevederilor prezentului Contract.
 3. Cumpărătorul are obligația să reclame la vânzător responsabilitatea pentru defectele mărfurilor în scris cu specificarea motivului, cantității, tipului de marfă, numărului documentului de livrare și numărului facturii. După aplicarea responsabilității pentru defecte, cumpărătorul trebuie să depoziteze marfa defectă separat de celelalte mărfuri și să nu o utilizeze, în special pentru prelucrare ulterioară sau vânzare, până la soluționarea cererilor și drepturilor cumpărătorului rezultate din responsabilitatea pentru defectele mărfurilor. Asupra modalităților și locului de soluționare a responsabilității privind defectele reclamate ale mărfurilor decide întotdeauna vânzătorul.
 4. Indiferent de prevederile contractului de vânzare, ale contractului de lucrări, ale contractului de cooperare comercială, sau ale oricărei alte înțelegeri dintre părți și a certificatului de garanție, responsabilitatea vânzătorului pentru defectele mărfurilor nu se aplică în special la:
 • defecte cauzate de manipularea, utilizarea sau stocarea inadecvată a produselor de către cumpărător sau partea terță;
 • modificări uniforme ale nuanței de culoare, decolorarea stratului de acoperire, modificări ale culorii stratului de acoperire, modificări ale luciului stratului de acoperire;
 • abateri de la nuanța de culoare la produsele care nu au fost fabricate din același sul în același lot al materialului de acoperire într-o singură serie de producție.
 • produse care au intrat în contact cu obiecte corodate, substanțe chimice agresive, elemente fabricate din cupru și lichide care curg din conducte de cupru, precum și deteriorările care sunt rezultatul forței majore;
 • produse instalate într-un mediu cu coroziune ridicată sau într-un alt mediu cu acțiune chimică puternică (de exemplu, în mediul cu conținut crescut de săruri, în contact permanent cu apă, ciment și beton, cu substanțe corozive, fum, cenușă, fecale de animale) care pot avea influență asupra suprafeței materialului;
 • materialul de tablă nu trebuie să intre în contact direct cu produsele pe bază de silicat sau cu produsele din ciment;
 • deteriorări cauzate de contactul cu solul proaspăt și cimentul;
 • coroziuni pe marginile de tăiere și orificiile create ulterior, care nu au fost tratate corespunzător cu un strat de protecție și defectele cauzate de tăierea plăcii cu instrumente care generează efecte termice;
 • coroziuni în locurile zgâriate apărute în timpul montajului prin neîndepărtarea așchiilor metalice aduse pe încălțăminte;
 • coroziuni formate în locurile de neetanșeitate ale conexiunilor șuruburilor;
 • coroziuni ale zgârieturilor care nu au fost tratate la timp și adecvat;
 • coroziuni pe partea inferioară a foilor cu acoperiri organice;
 • deteriorarea stratului de acoperire cauzată de condiții meteorologice sau evenimente naturale (cutremure, incendii, inundații, grindină, furtuni violente, tornade și altele), vandalism, războaie, tulburări civile și acte de terorism;
 • deteriorare, coroziuni și desprindere al stratului de acoperire din cauza depozitării incorecte a foilor metalice;
 • coroziuni formate prin corodarea așchiilor apărute în timpul forajului, tăierii și prin neeliminarea fragmentelor metalice și a altor reziduuri;
 • stratul de acoperire de bază deteriorat sau lipsă pe partea inferioară a foilor metalice (nu este un defect al produsului);
 • defecte cauzate de acumularea impurităților și a diverselor obiecte care nu au fost înlăturate în cadrul întreținerii anuale regulate;
 • defectele produsului pe care cumpărătorul nu le reclamă la vânzător în termenele specificate în articolul IV, punctul 6 al acestor CCG și în mod corespunzător; • orice coroziune a foilor metalice zincate și aluzincate.
 • deteriorări produs în timpul formării și/sau îndoirii foilor metalice cu acoperiri organice la temperaturi exterioare sub 10°C (de exemplu, în timpul prefălțuirii acoperișului pe șantier și similare).
 • deteriorarea tablei cauzată de vibrația tablei în urma dilatării termice, în cazul în care nu se utilizează folia DIFLEX sub acoperișul fălțuit sau panoul KLIK, nu poate fi reclamată în viitor. În cazul neutilizării foliei DIFLEX clientul acceptă consecințele dilatării termice a tablei.
 1. Fără a ține cont de prevederile contractului de vânzare-cumpărare, ale contractului de lucrări, ale contractului de cooperare comercială, sau ale oricărei alte înțelegeri dintre părți

și a certificatului de garanție, niciodată nu se consideră defect deteriorarea proprietăților mărfurilor care a apărut ca urmare a depozitării, montajului și utilizării necorespunzătoare a mărfurilor, sau uzura mărfurilor. Garanția nu se aplică defectelor cauzate de manipularea, utilizarea sau depozitarea inadecvată a mărfurilor de către cumpărător sau terți.

 1. Părțile contractante au convenit asupra faptului că cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorului defectele în termenele specificate în articolul I, punctul 7 al acestor CCG, în caz contrar pentru cumpărător se sting pretențiile din defectele mărfurilor.
 2. Dacă vânzătorul recunoaște cumpărătorului pretențiile din derularea defectuoasă în cadrul răspunderii pentru defecte, va înlocui mărfurile cu defect cu altele fără defecte sau va acoperi costurile renovării mărfurilor reclamate; dreptul de a alege una dintre aceste opțiuni aparține exclusiv vânzătorului. Vânzătorul nu răspunde pentru costurile pe care le suportă cumpărătorul în cadrul procedurii de evaluare și soluționare a răspunderii pentru defecte.
 3. Daunele necauzate de vânzător care apar pe parcursul încărcării și/sau descărcării mărfurilor, sunt considerate daune cauzate de cumpărător.
 4. Părțile au convenit în mod expres, că despăgubirea pentru orice daune (inclusiv pierderi de profit, pretenții ale cumpărătorului și ale persoanelor terțe) din contractul de vânzarecumpărare, contractul de lucrări sau contractul de cooperare comercială, pe care părțile le prevăd în momentul apariției acestui raport contractual ca o posibilă consecință a oricărei daune, și care ar fi cauzate de vânzător, de mărfurile furnizate sau care ar rezulta pentru cumpărător sau persoana terță din încălcarea obligațiilor vânzătorului, este limitată la 50% din prețul fără TVA al mărfurilor comandate în contractul de vânzare, contractul de lucrări sau contractul de cooperare comercială.
 5. Dacă valoarea defectelor mărfurilor este contestată, dacă mărfurile sunt returnate folosite sau nefolosite vânzătorului, sau în cazul în care obligația cumpărătorului va fi îndeplinită în alt mod decât în bani, valoarea compensației nemateriale pentru ambele părți va fi stabilită în mod obligatoriu de un expert desemnat în acest scop de către vânzător.
 6. Cumpărătorul este obligat să acorde vânzătorului cooperarea necesară în eliminarea defectelor mărfurilor, în special este obligat să permită vânzătorului acces la mărfuri, în cazul în care acestea au fost deja instalate, să asigure spațiul necesar pentru remedierea defectelor etc. Dacă cumpărătorul nu acordă cooperarea necesară vânzătorului, vânzătorul nu este responsabil pentru daunele suferite de cumpărător ca urmare a neînlăturării defectelor. În cazul în care cumpărătorul nu acordă cooperarea necesară vânzătorului pentru înlăturarea defectelor, obligația vânzătorului de a înlătura defectele se consideră îndeplinită la expirarea celei de-a treia zile de la primirea solicitării vânzătorului către cumpărător de a acorda cooperarea necesară. Dacă cumpărătorul nu furnizează cooperarea necesară nici în această perioadă, vânzătorul nu mai este obligat să înlăture defectele, iar cumpărătorul nu are dreptul să solicite compensarea costurilor pentru înlăturarea defectelor pe care le-a înlăturat o altă persoană.
 7. În cazul în care cumpărătorul achiziționează acoperișul sau tabla plană și produse fabricate din tablă marcate ca ”Producție neconformă”, acestor produse nu li se aplică garanția, pe lângă defectele menționate în acest articol CCG nici pentru: • crăparea și exfolierea finisajului de suprafață colorat,
 • defectele mărfurilor evidente în momentul achiziției,
 • modificări neuniforme ale nuanței de culoare, decolorarea stratului de acoperire, schimbări ale culorii stratului de acoperire, schimbări ale luciului stratului de acoperire

 

Art. V Condiții de îngrijire și depozitare a mărfurilor

 1. Marfa trebuie depozitată într-un depozit uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui (posibilitatea de aburire a tablei) pe paleți la o înălțime de 20 cm de la podea. Nu trebuie depozitată pe muchie (una peste alta) mai mult de 30 de zile de la data fabricării, în caz contrar există pericolul de condensare a umidității atmosferice și formarea coroziunii albe. În cazul depozitării pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile de la data fabricării, este necesar ca fiecare panou să fie pus pe șipci subțiri de lemn și ridicat într-o parte pentru a permite drenarea condensului format. Dacă cumpărătorul nu preia produsul în termen de trei zile de la data convenită pentru livrare, vânzătorul nu este obligat să efectueze sau să verifice aceste măsuri și nu poartă nicio răspundere pentru orice daune cauzate în acest fel.
 2. Pe termen scurt, marfa poate fi depozitată și în spații deschise, cu condiția ca paleții cu acoperiș să fie protejați de radiația directă a soarelui cu ajutorul unui material opac și permeabil la aer, cu capetele deschise. Materialul nu trebuie să fie expus la ploaie și trebuie să fie protejat de pătrunderea apei în marginile materialului. Dacă apa pătrunde în marginile materialului, este absolut necesar să se desfacă panourile individuale și să se lase să se usuce.

ATENȚIE!!! Tabla depozitată în spații deschise este dispusă la deformare din cauza vântului.

 1. Profilurile trapezoidale și tablele plane cu finisaj zinc sau aluzinc nu trebuie stocate pe muchie sau în sul mai mult de trei zile de la data fabricației. Profilurile trebuie să fie montate în termen de trei zile sau între panourile individuale trebuie să fie puse șipci subțiri de lemn, astfel încât să permită circulația liberă a aerului între ele. Dacă cumpărătorul nu preia produsele în termen de trei zile de la data convenită pentru livrare, vânzătorul nu este obligat să efectueze sau să verifice aceste măsuri și nu poartă nicio răspundere pentru orice daune cauzate în acest fel.
 2. Depozitarea și transportul foilor ondulate din policarbonat pentru iluminat este posibilă doar în umbră, pe un suport acoperit cu o prelată netransparentă. Acestea pot fi stivuite la o înălțime maximă de 50 cm și trebuie să fie protejate de căldură, radiații solare și umiditate. Temperatura între foile stivuite trebuie să fie mai mică de 60 de grade Celsius. La încastrarea în construcție, structurile trebuie să fie bine ventilate. Nu este permisă așezarea șipcilor de susținere, vopsirea sau montarea acestor plăci pe acoperișuri întunecate; ele sunt folosite pentru iluminare.
 3. Plăcile trapezoidale din fibră de sticlă se depozitează și se montează conform instrucțiunilor individuale, care sunt disponibile pe site-ul www.maslenro.ro sau în oricare dintre locațiile companiei MASLENRO S.R.L.
 4. În cazul opritoarelor de zăpadă, vânzătorul nu recomandă utilizarea lor în zona cu altitudine mai mare decât zona de zăpadă I și II. Dacă suportul pentru calcularea ofertei de preț nu include o anexă pentru calculul cantității și distribuției opritoarelor de zăpadă cu menționarea zonei de zăpadă în care se află construcția, atunci se aplică standardele pentru zonele I și II și vânzătorul nu garantează pentru daunele cauzate mărfii și a proprietății care rezultă din soluții tehnice insuficiente sau incorecte. La distribuirea opritoarelor de zăpadă, trebuie respectate următoarele 3 principii:
 • pe o lățime de 1,1 metri este necesar să amplasați 5 bucăți de opritoare pentru șindrilă și 4 bucăți pentru Gapu;
 • la lungimea acoperișului mai mare de 3,5 metri, este necesară amplasarea altui rând de opritoare de zăpadă;
 • opritoarele de zăpadă sunt potrivite pentru a fi plasate în zonele de zăpadă I și II. Greutatea de bază a zăpezii în locul considerat este determinată de institutul hidrometeorologic corespunzător. În mod orientativ, se poate stabili încărcătura normală de zăpadă pentru zonele concrete. Harta este disponibilă pe www.maslenro.ro.
 1. Explicarea cauzelor formării patinei de zinc: Zincul în atmosfera obișnuită reacționează cu oxigenul și umiditatea din aer și formează hidroxizi de zinc mixți, care reacționează cu dioxidul de carbon pentru a forma o patină de zinc destul de greu solubilă: carbonat de zinc hidratat. Această patină încetinește dizolvarea zincului și, astfel, oferă protecție împotriva coroziunii pentru materialele din oțel pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de grosimea stratului de zinc aplicat, agresivitatea atmosferei locale, perioada de umiditate, variațiile de temperatură, condensarea umidității din aer etc. În cazul expunerii materialelor zincate la acțiunea apei și umidității în spații strânse fără accesul și circulația aerului, viteza de coroziune a zincului crește considerabil și afectează în mod semnificativ dizolvarea zincului în locul de contact respectiv. Manifestarea coroziunii apare rar uniform pe întreaga suprafață în același volum, deoarece începe local și se extinde treptat de la focarul de coroziune către direcțiile adiacente, în funcție de parametrii topografici, modul și orientarea depunerii, distribuția apei, poziția părților de contact etc. Toate aceste aspecte menționate pentru zinc și straturile de zinc se aplică și pentru tabla acoperită cu lac, unde straturile organice cresc rezistența la coroziune față de condițiile meteorologice și conferă un aspect estetic. Stratul organic în sine nu reacționează cu componentele obișnuite ale mediului, dar în condițiile depozitării strânse a profilurilor lăcuite, fără circulație de aer, apa și umiditatea pătrund prin porii stratului, ajungând la substratul zincat și provoacă menționata coroziune albă. Aceasta, în funcție de condițiile de depozitare, crește ulterior, volumul compușilor chimici formați crește în funcție de condițiile meteorologice locale și provoacă „umflarea” stratului organic mai întâi sub formă de bule mici, care cresc treptat și se contopesc în suprafețe continue. Stratul organic pierde astfel contactul și aderența cu substratul zincat, ceea ce duce la desprinderea lui. În plus, rugina albă este higroscopică și atrage umiditatea din mediul înconjurător, ceea ce face ca procesul de formare să devină aproape continuu și rapid. Cu toate că materialele cu straturi organice sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă la influențele meteorologice, acest lucru nu înseamnă că sunt indestructibile. La o asemenea coroziune a tablelor plastifiate se poate ajunge doar în cazul în care tabla, profilurile sunt depozitate unul peste altul și expuse mediului înconjurător neprotejat, sau dacă sunt inundate și acoperite cu o prelată etanșă. Aceasta reprezintă o eroare tipică a depozitării neadecvate. Lungimea acestui timp este dificil de definit, deoarece depinde de mai mulți parametrii (anotimpul, temperatura mediului, fluctuațiile de temperatură, intensitatea și durata umezelii, volumul infiltrării, unghiul și modul de amplasare al materialului, agresivitatea chimică a mediului, posibilitatea de uscare etc.). Deci, eficiența protecției anticorozive la tabla zincată și plastifiată,  în mod fundamental depinde de modul inițial de manipulare al materialului. Dacă materialul nu este expus și nu este supus condițiilor meteorologice din împrejurimi pentru a permite formarea unei patine de zinc la suprafață în prezența umidității și a aerului, atunci straturile de zinc își pierd funcția anticorozivă.
 2. În cazul apariției coroziunii din motivele menționate la punctul 7 al acestui articol din CCG, la această coroziune nu se referă garanția și nici răspunderea legală a vânzătorului.
 3. Folia pentru acoperiș este sensibilă la lumina zilei, care poate duce la degradarea polimerilor utilizați în fabricație. Prin urmare, învelișul exterior al acoperișului trebuie să fie impermeabil la lumină, iar părțile proeminente ale foliei trebuie încastrate pentru a se preveni pătrunderea luminii zilnice. Montarea protecției anti păsări poate, de asemenea, să prevină pătrunderea luminii. În jurul tuturor trecerilor (ferestrele de acoperiș, hornurile, orificiile de ventilație), trebuie să se îndoaie să se încastreze imediat din interior (izolație termică, izolație etanșă de vapori) și să se împiedice intrarea luminii din partea inferioară (în cazul mansardelor nelocuite și neizolate). Foliile pentru acoperiș trebuie să fie dezambalate cu partea superioară în sus și să fie așezate în paralel cu scurgerea apei, întinse ușor. Trebuie să se prevină contactul foliei cu substanțe chimice (de exemplu ulei, impregnant și similare). 10. Folia de protecție pe suprafața tablei trebuie îndepărtată în cel târziu 6 luni de la laminare (adică de la aplicarea foliei de protecție pe tablă), la temperaturi mai mari de +5°C, dacă tabla cu folia de protecție este protejată de radiațiile solare. Radiațiile solare reduc durata de viață a foliei de protecție de pe suprafața tablei. În cazul în care tabla cu folia de protecție nu este protejată de radiațiile solare, folia de protecție trebuie îndepărtată de pe suprafața tablei în cel mult 3 luni de la laminare (adică de la aplicarea foliei de protecție pe tablă), la temperaturi mai mari de +5°C. În cazul încălcării condițiilor menționate în acest punct, tabla poate fi deteriorată.

 

Art. VI Rezilierea Contractului

 1. Părțile contractante au convenit că acest Contract, cu excepția altor cazuri menționate în Contract, se reziliază:
 2. a) prin acordul scris al părților contractante;
 3. b) prin notificare scrisă, fără indicarea motivelor, după scadența preavizului. Preavizul este de 2 luni și începe să se scurgă din prima zi a lunii următoare datei la care notificarea a fost primită de către cealaltă parte contractantă. Această prevedere se aplică numai în relația cu contractul de cooperare comercială;
 4. c) prin rezilierea unilaterală în scris a uneia dintre părțile contractante în cazul în care cealaltă parte contractantă încalcă în mod substanțial obligația contractuală, precum și în cazul în care acest lucru este prevăzut în contract;
 5. d) prin îndeplinirea obligațiilor contractuale. Această prevedere se aplică exclusiv în relația cu contractul de vânzare-cumpărare și contractul de lucrări.
 6. Părțile contractante au convenit că următoarele cazuri vor fi considerate o încălcare substanțială a obligației contractuale:

–              dacă cumpărătorul întârzie cu plata oricărei sume de bani sau a unei părți a acesteia către vânzător cu mai mult de 14 zile,

–              dacă vânzătorul întârzie repetat (2x) cu livrarea mărfii către cumpărător cu mai mult de 14 zile,

–              dacă cumpărătorul face repetat (2x) o reclamație nejustificată în cadrul răspunderii pentru defectele reclamate.

 1. Vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul de vânzare-cumpărare și/sau contractul de lucrări și/sau contractul de cooperare comercială în cazurile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, contractul de lucrări, contractul de cooperare comercială, aceste CCG, dar întotdeauna în cazul în care cumpărătorul întârzie cu mai mult de 14 zile cu îndeplinirea oricărei obligații și/sau a unei părți a acesteia față de vânzător. Vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul de vânzare-cumpărare, contractul de lucrări, precum și contractul de cooperare comercială nu numai fără întârziere, ci în orice moment pe durata încălcării obligației care constituie motivul rezilierii.
 2. Rezilierea contractului poate fi efectuată de către vânzător prin transmiterea unei notificări scrise sau prin e-mail sau prin declarație orală.
 3. Din momentul primirii notificării de reziliere de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să ia înapoi oricare dintre mărfurile livrate de el și neachitate și să le gestioneze liber, indiferent de locul în care se află astfel de mărfuri, cu excepția cazului în care cumpărătorul poate demonstra vânzătorului cu dovezi documentare credibile că este proprietarul mărfurilor.
 4. La fel ca și la punctul 5 al acestui articol din CCG, vânzătorul are dreptul să recupereze de la cumpărător oricare marfă livrată și neachitată și să o gestioneze liber, până la îndeplinirea în mod corespunzător a tuturor obligațiilor cumpărătorului prevăzute în contract. Părțile au convenit asupra unei astfel de metode de asigurare ca un tip special de exercitare a dreptului de gaj de către vânzător, chiar dacă marfa nu se află direct la vânzător.
 5. Cumpărătorul este obligat să ofere vânzătorului toată cooperarea necesară în situațiile menționate în cele două puncte anterioare.
 6. Dacă în Contract se reglementează dreptul vânzătorului de a rezilia Contractul, acest lucru implică și posibilitatea de a rezilia fiecare contract individual care poate rezulta din acest Contract /acest lucru este valabil în special în cazul în care Contractul are un caracter cadru/. În cazul rezilierii contractului individual care poate rezulta din Contract, se desființează doar contractul individual pe care partea l-a reziliat.
 7. Prin rezilierea Contractului nu sunt afectate celelalte relații juridice care asigură îndeplinirea obligațiilor cumpărătorului din Contract, drepturile vânzătorului la plata pretențiilor financiare (de exemplu prețul de achiziție cu TVA, prețul lucrărilor cu TVA, alte remunerații cu TVA), inclusiv accesorii și penalități contractuale, compensația pentru daune, orice asigurare pentru creanțele vânzătorului care decurg din Contract, acordul privind livrarea, alegerea legii, alegerea instanței și soluționarea litigiilor.

 

Art. VII Prevederi finale

 1. Prin termenul „articol” se înțeleg părți ale CCG, marcate cu cifre romane. Prin termenul „punct” sau „paragraf” se înțeleg părți ale articolelor, marcate cu cifre arabe. Prin termenul „electronic” se înțelege mesajul prin fax sau mesajul prin e-mail, expediat în conformitate cu Contractul și/sau CCG de către una dintre părțile contractante celeilalte părți contractante.
 2. Persoana care semnează Contractul în numele cumpărătorului declară vânzătorului că este autorizată să reprezinte cumpărătorul fără limite și să acționeze în numele lui, și că, în scopul validității Contractului, în afara semnăturii sale, nu este necesară nicio altă acțiune legală sau îndeplinirea vreunei alte condiții. Părțile contractante au convenit expres asupra ficțiunii juridice incontestabile, potrivit căreia orice acțiune efectuată de o persoană angajată de cumpărător, care acționează în numele cumpărătorului sau care se află în locația sau sediul cumpărătorului, se consideră ca fiind act efectuat de o persoană autorizată să acționeze în numele cumpărătorului fără nicio limitare și să îl oblige fără nicio limitare.
 3. Ficțiunea menționată la punctul 2 al acestui articol al CCG se aplică și în legătură cu comandarea mărfurilor de la vânzător prin telefon, e-mail, fax, comandă scrisă sau personală, precum și preluarea mărfurilor. Ficțiunea menționată în punctele 2 și 3 ale acestui articol al CCG nu se aplică în cazul în care Cumpărătorul notifică în scris Vânzătorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea acțiunii de către o persoană conform punctului precedent al acestui articol al CCG, că acea acțiune nu a fost efectuată de o persoană autorizată să acționeze în numele Cumpărătorului. Vânzătorul, cu referire la prevederile punctelor anterioare ale acestui articol al CCG, nu va verifica legitimitatea persoanelor care acționează în numele Cumpărătorului, ceea ce este acceptat de ambele părți contractante.
 4. Părțile declară că valorile penalizărilor contractuale, dacă sunt convenite între părți, sunt considerate a fi normale și proporționale naturii obligațiilor asigurate de ele. Prin exercitarea dreptului de penalizare contractuală și plata acesteia, nu este afectat dreptul de a îndeplini obligația asigurată sau dreptul la compensație a prejudiciilor și accesoriilor (cum ar fi dobânzile din întârziere).
 5. În ceea ce privește livrarea, părțile contractante au convenit în mod obligatoriu asupra următoarelor reguli, condiții și ficțiuni referitoare la livrare, care sunt întotdeauna valabile contractual și legal între ele: Documentele sunt trimise la adresa părții contractante menționată în Registrul autorizațiilor de funcționare online, resp. în alte registre în care partea contractantă este înregistrată în momentul expedierii coletului. Dacă Cumpărătorul este o persoană fizică – non-antreprenor, documentele sunt livrate la adresa Cumpărătorului menționată în antetul Contractului. Cumpărătorul, care este o persoană fizică – non-antreprenor, este obligat să notifice Vânzătorului schimbarea adresei pentru livrarea documentelor în termen de 7 zile de la efectuarea modificării. Documentul adresat Cumpărătorului, care este expediat prin poștă, curier sau alt furnizor de servicii de expediere (denumit în continuare „expeditor”), este considerat predat Cumpărătorului în ziua returnării coletului la vânzător de la expeditor, chiar și în cazul în care coletul este returnat vânzătorului ca neexpediat sau neexepediabil. Mesajul de e-mail trimis de către vânzător cumpărătorului la adresa (i) menționată în antetul Contractului sau (ii) la o altă adresă de e-mail cu domeniul identic cu cel menționat în antetul Contractului sau (iii) la o adresă de e-mail prin intermediul căreia cumpărătorul a comunicat anterior cu vânzătorul se consideră expediat cumpărătorului în ziua confirmării primirii e-mailului de către vânzător. Mesajul de fax trimis cumpărătorului este considerat expediat în momentul în care aparatul de fax al vânzătorului tipărește confirmarea primirii mesajului de fax la numărul de fax al cumpărătorului menționat în antetul Contractului sau la numărul de fax prin intermediul căruia cumpărătorul a comunicat anterior cu vânzătorul.
 6. Părțile au convenit în mod expres că se consideră forma scrisă, cu toate efectele juridice asociate, inclusiv mesajul de e-mail sau fax trimis de vânzător cumpărătorului în modul specificat în aceste CCG, dacă contractul de vânzare-cumpărare, contractul de lucrări sau contractul de colaborare comercială nu prevede în mod expres altfel.
 7. Dacă vânzătorul furnizează cumpărătorului servicii legate de mărfuri fără a încheia un contract de lucrări (de exemplu, montarea mărfurilor, realizarea unei lucrări etc.), atunci în acest caz vânzătorul are calitatea de executant, iar cumpărătorul are calitatea de beneficiar. Prevederile acestor CCG se aplică în mod corespunzător și serviciilor prestate de vânzător pentru cumpărător.
 8. Dacă vânzătorul încheie un contract de lucrări cu cumpărătorul, prevederile acestor CCG se aplică în mod corespunzător și asupra reglementării relațiilor dintre vânzător în calitate de executant și cumpărător în calitate de beneficiar, care decurg din contractul de lucrări.
 9. Toate litigiile care au apărut sau vor apărea între cumpărător și vânzător în legătură cu contractul, inclusiv litigiile cu privire la validitatea, durata și interpretarea contractului, precum și drepturile de despăgubire și îmbogățire fără motiv, precum și litigiile care au apărut în trecut sau vor apărea în viitor în temeiul relațiilor juridice dintre părțile contractante, care sunt similare sau echivalente cu relațiile din contract sau care sunt legate de contract sau se leagă de acesta și/sau asigură aceste relații din contract vor fi soluționate de către instanțele competente material de la sediul Vânzătorului.
 10. Părțile contractante au convenit, de asemenea, să prelungească termenul de prescripție pentru orice drept al vânzătorului care decurge din acest Contract și din CCG și/sau din contract individual, pe o perioadă de zece ani de la data de la care acest termen de prescripție începe să se scurgă în legătură cu fiecare astfel de drept. Cumpărătorul nu are dreptul să cedeze drepturile și obligațiile din acest Contract și din CCG către persoanele terțe fără acordul prealabil în scris al vânzătorului, inclusiv drepturile cumpărătorului privind viciile mărfurilor livrate în baza Contractului și dreptul la despăgubire a daunelor cauzate de viciile mărfurilor, cu excepția cazului în care vânzătorul decide unilateral altfel. Cedarea drepturilor și obligațiilor de către cumpărător în contradicție cu această dispoziție a Contractului determină nulitatea unei astfel de cesiuni de drepturi și obligații ale cumpărătorului.
 11. Eventuala invaliditate a unei părți a CCG nu afectează validitatea și eficiența celorlalte înțelegeri. Dacă o anumită parte a CCG este invalidă sau devine invalidă ulterior, pentru reglementarea relațiilor dintre părțile contractante va fi utilizată reglementarea legală care, prin natura sa, este cea mai apropiată de intenția părților la momentul încheierii Contractului.
 12. Părțile contractante au convenit asupra prelungirii termenului de prescripție al fiecărui drept al vânzătorului care decurge din Contract pe o perioadă de zece ani de la momentul în care acest termen de prescripție începe să se scurgă în relația cu fiecare astfel de drept.
 13. Cumpărătorul are dreptul să-și compenseze orice creanță pe care o deține față de vânzător, doar în cazul în care vânzătorul a recunoscut în prealabil această creanță în mod scris. Compensarea efectuată în contradicție cu această prevedere este considerată nulă.
 14. Vânzătorul are dreptul să-și compenseze orice pretenții și creanțe pe care le are față de cumpărător, în special cele care decurg din Contract, cu orice creanțe și pretenții ale cumpărătorului față de vânzător, chiar și în cazul în care acestea nu sunt scadente sau sunt prescrise.
 15. Părțile contractante au mai convenit că cumpărătorul nu are dreptul să cedeze drepturile și obligațiile din Contract către terți fără acordul prealabil în scris al vânzătorului.
 16. Modificările și completările CCG pot fi efectuate doar sub forma unui act adițional scris, semnat de ambele părți contractante.
 17. Aceste CCG intră în vigoare și produc efecte din data semnării lor de către subsemnații menționați mai jos.