Prevederi  de  bază

 1. Vânzarea mărfii poate fi realizată doar pe baza unei comenzi ferme sau pe baza unui contract de vânzare – cumpărare în formă scrisă (în continuare CVC). Ca parte integrantă a documentelor amintite mai sus sunt aceste Condiţii comerciale generale (în continuare CCG). CCG sunt de asemenea parte constitutivă a Contractului comercial. Prevederile CVC si a Contractului  Comercial au prioritate faţă de prevederile CCG. Celelalte aspecte nereglementate prin CVC sau CCG sunt supuse prevederilor Legii– Codul Comercial.
 2. Adăugirile sau schimbările unor prevederi din CVC sunt valabile doar dacă sunt consemnate într-un act aditional semnat de reprezentanţii legali ai ambelor părţi.
 3. Sub denumirea de Vânzător din aceste CCG se înţelege MASLENRO S.R.L. iar sub denumirea de Cumpărator  en detail sau  en gros, se înţelege firma cu care s-a semnat Contractul Comercial.

Comenzile şi încheierea  CVC

 1. La semnarea CVC sau acceptarea prin semnătură a comenzii ferme îşi pierd valabilitatea toate negocierile referitoare la conţinutul CVC.
 2. Pentru marfa şi produsele furnizate de firma MASLENRO S.R.L. sunt elaborate oferte de preţ  şi bugete gratuit, nu sunt obligatorii ,iar valabilitatea lor expiră în ziua lansării altei liste de preţuri pentru aceleaşi produse şi mărfuri, dacă nu este stipulat altfel.
 3. Pentru exactitatea calculului necesarului de benzi de învelitoare de acoperiş (în ceea ce priveşte dimensiunile şi numărul acestora) Vânzătorul garantează doar pe baza datelor necesare calculului ,care au fost furnizate de către Cumpărător.
 4. Pentru efectuarea calculului se utilizează măsurile acoperişului existent sau proiectul acoperişului. Pentru exactitatea măsurătorii, resp. Concordanţa dintre obiectul real şi proiect răspunde Cumpărătorul.
 5. Pentru cantităţi mai mari de 600 m2 de învelitoare pentru acoperiş sau tablă cutată într-o singură comandă, este  obligatorie încheierea CVC dacă nu se stabileşte altfel. După semnarea contractului ,Vînzătorul emite şi trimite Cumpărătorului o factură proformă, în caz că nu este convenit altfel.
 6. Pentru cantitatea de până la 600 m2 de învelitoare de acoperiş sau tablă cutată pe o singură comandă, nu se impune încheierea unui CVC aparte. În acest caz Cumpărătorul este obligat să trimită Vânzătorului o comandă fermă. Dacă nu s-a convenit altfel, Vânzătorul emite şi trimite Cumpărătorului factura proformă, prin care confirmă acceptarea comenzii.În cazul în care Cumpărătorul şi Vânzătorul  s-au înţeles  în prealabil că nu va fi plătit un avans de către Cumpărător, acesta este obligat să verifice acceptarea comenzii în beneficiu propriu cel puţin prin telefon. Comenzile au obligatoriu forma scrisă. Comanda trebuie să conţină toate datele de identificare fiscală pentru a putea fi folosite pentru emiterea facturii fiscale, numere de telefon şi fax, persoana de contact. În continuare trebuie specificat cu exactitate obiectul comenzii în ceea ce priveşte tipul produsului, resp.al mărfii, la produse materia primă, specificarea cantităţii şi a dimensiunilor, la tabla cutată sau tabla lisă grosimea materialului, la toate produsele din tablă color culoarea conform scalei RAL, termenul de livrare solicitat, eventual  alte cerinţe. Comenzile trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de un reprezentant legal al clientului. Comanda poate fi introdusă în planul de producţie doar după plata avansului în sensul condiţiilor de plată stabilite prin prezentele CGL.
 7. Dacă Cumpărătorul anulează comanda după plata avansului şi comanda a fost executată, Cumpărătorul nu mai are pretenţii de returnare a avansului.

Condiţii  de plată

 1. Dacă CVC nu prevede altfel, se aplică următoarele condiţii de plată: 50% din valoarea totală a comenzii conform CVC pe baza facturii proformă  înainte de introducerea în productie, restul până la momentul preluării, la preluare, resp. în cazuri excepţionale în termen de până la 14 zile de la data emiterii facturii fiscale.
 2. Firmele , cu care au fost încheiate contracte de colaborare comercială, respectă condiţiile de plată stipulate în contractul pe care l-au încheiat.
 3. Dreptul de proprietate asupra mărfii livrate se transferă de la Vânzător la Cumpărător din momentul achitării preţului de cumpărare, inclusiv a tuturor taxelor aferente mărfii livrate.

Preţul

 1. Preţul mărfii şi a produselor livrate de societatea MASLENRO S.R.L. este fixat prin CVC individuale, prin comenzi acceptate, resp. facturi proformă emise pe baza listelor de preţuri valabile pentru categorii individuale de Cumpărători, resp. în unele cazuri bine definite, pe baza preţului negociat individual cu clientul respectiv.
 2. Dacă nu este prevăzut altfel, preţurile sunt stabilite la paritatea Ex Works MASLENRO S.R.L.

Termene de livrare

 1. Pentru anumite feluri de mărfuri termenele de livrare sunt stabilite pe baza stocului existent în depozit şi sunt acceptate prin comandă sau încheierea CVC.Termenul de livrare curge începând din ziua plăţii avansului în sumă stabilită sau convenită, resp. dacă nu este convenită obligativitatea plăţii avansului din ziua acceptării comenzii sau încheierii contractului. Atunci, când transportul este efectuat de Vânzător, Cumpărătorul se angajează să asigure descărcarea mărfii  în cel mult 30 min. de la oprirea mijlocului de transport. Peste 30 min. Vânzătorul este îndreptăţit să factureze costuri de staţionare 5€/ 15 min.

Ambalajul, accesorii pentru transport, transportul

 1. Învelitorile  de acoperiş  şi tabla cutată T-05 sunt livrate pe paleţi de lemn, de care sunt fixate cu folie în 2 straturi. Paleţii sunt facturaţi la valoarea de 200lei/buc. Paleţii nedeterioraţi  pot fi  returnaţi în max. trei luni de la livrare. Furnizorul nu are obligaţia asigurării transportului paleţilor de la client. Ca urmare a returnării paleţilor se emite clientului factură fiscală de stornare şi i se restituie suma plătită drept garanţie. Tabla cutată (exclusiv T-05)este livrată înfoliată pachet.
 2. Dacă transportul este efectuat de către Cumpărător, acesta este obligat să asigure vehicol adecvat pentru transport. Se consideră vehicol adecvat acela, care poate fi încărcat lateral cu ajutorul  stivuitorului, şi a cărui platformă este destul de lungă, încât să încapă învelitoarea cumpărată ,astfel ca să nu fie deteriorată pe timpul transportului. Producătorul nu răspunde pentru eventualele defecte cauzate învelitorilor de acoperiş
  sau tablei cutate  printr-o manipulare necorespunzătoare în timpul  descărcării
  manuale.
 3. Dacă beneficiarul aduce un vehicol care nu poate fi încărcat decât manual, Vânzătorul nu este obligat să asigure oameni la încărcat şi nici nu răspunde de eventualele deteriorări  în timpul acestei manipulări.În cazul, când este posibil  ca Vânzătorul să  pună la încărcat proprii angajaţi, este îndreptăţit  să factureze încărcatul cu până la 10€ pentru fiecare 100 m2 începuţi de învelitoare.
 4. Atunci când marfa este transportată de către Vânzător, acesta î-şi rezervă dreptul de a se opri în vederea descărcării mărfii în loc accesibil după propria  evaluare.

Răspunderea pentru pagube

Cumpărătorul este obligat în momentul preluării mărfii să verifice conformitatea ei cu comanda sau CVC cât se poate de bine şi să obiecteze în cazul în care apare vreo problemă.  Reclamarea cantităţii mărfii greşit livrate nu este posibilă după părăsirea incintei Vânzătorului, sau în cazul în care transportul este asigurat de către Vânzător, după plecarea transportatorului de la Cumpărător.
Marfa sau produsele, ale căror condiţii de garanţie nu sunt prevăzute în actul care atestă garanţia, sunt supuse garanţiei conform prevederilor Codului Civil.

 1. Materialul trebuie depozitat în locuri uscate şi aerisite, fără acţiunea directă a razelor solare pe marfă (posibilitatea apariţiei condensului) , pe paleţi la 20 cm de pardoseală. Este interzisă depozitarea tablelor una peste alta pe o perioadă mai lungă de 30 zile de la data producţiei- apare riscul condensului şi producerea coroziunii. În cazul depozitării pe o perioadă mai mare de 30 de zile, trebuie detaşate benzile de tablă adăugând şipci subţiri de lemn şi paletul cu benzile de tablă trebuie ridicat la un capăt, pentru a se putea scurge condensul format. Chiar dacă Cumpărătorul nu îşi ridică marfa în 30 zile de la data producţiei, producătorul nu este obligat să execute aceste măsuri de depozitare.
 2. Pentru perioade scurte materialul poate fi depozitat şi în spaţii deschise, dar paleţii cu învelitorile de acoperiş trebuie protejaţi de acţiunea directă a razelor solare cu o prelată opacă prin care poate circula aerul, liberă pe margini. Materialul nu are voie să fie udat de ploaie şi trebuie protejat contra pătrunderii apei printre benzi. În cazul în care între benzile de tablă pătrunde apa, benzile trebuie imediat detaşate pentru a se usca. ATENŢIE !!! Tabla depozitată în spaţii deschise riscă să fie ridicată de vânt. În cazul opritorilor de zăpadă, aceştia nu sunt recomandaţi a fi montaţi în zonele cu înzăpeziri abundente.
 3. Este interzisă depozitarea profilelor cutate precum şi a tablei lise cu straturi de zinc sau aluminiu-zinc, una peste alta sau în suluri, mai mult de trei zile de la data producţiei. Profilele trebuie în maxim 3 zile montate sau detaşate cu şipci subţiri de lemn în aşa fel încât aerul să circule liber printre ele. Chiar dacă Cumpărătorul nu îşi ridică marfa în 3 zile de la data producţiei, producătorul nu este obligat să execute aceste măsuri de depozitare.
 4. Depozitarea şi transportul plăcilor ondulate de policarbonat se poate efectua numai la umbră pe suporţi şi acoperite cu prelată opacă. Pot fi stivuite până la o înălţime maximă de 50 cm, protejate de căldură, razele soarelui şi umiditate. Temperatura dintre plăcile stivuite trebuie să fie mai mică de 60°C. În momentul montării lor, acestea trebuie să fie aerisite. Plăcile luminator  nu trebuie să fie suprapuse sau vopsite, sau montate pe acoperişuri închise la culoare. Ele asigură trecerea luminii naturale în spaţiul pe care îl acoperă.
 5. Nu recomandăm utilizarea opritorilor de zăpadă în zone cu zăpadă abundentă. Dacă cererea de ofertă nu conţine anexa cu privire la calculul cantităţii şi dispunerii opritorilor de zăpadă cu specificarea zonei de înzăpezire în care se află construcţia, se aplică standardele corespunzătoare zonelor I. şi II. Vânzătorul nu răspunde de eventualele daune produse materialului sau construcţiei, produse ca urmare a nerespectării sau a soluţiei tehnice necorespunzătoare.

La amplasarea opritorilor de zăpadă trebuie respectate 3 principii:

  1. La laţimea de 1,1m sunt necesari 5 buc de opritori de zăpadă pentru Vega , Skridplech  respectiv Topdak  şi 4 buc pentru Gapa
  2. dacă lungimea învelitorii depăşeşte 3,5 m, trebuie montat şi al doilea rând de opritori de zăpadă
  3. opritorii de zăpadă sunt destinaţi pentru zona I. şi II. de înzăpezire.

Cantităţile de zăpadă specifice zonei sunt stabilite de Institutul de hidrometeorologie pentru fiecare zonă adiacentă. Cu titlu orientativ se poate stabili norma de zăpadă pentru fiecare zonă în parte.

 1. Producătorul nu oferă garanţie pentru corodarea materialelor zincate şi aluminiu-zinc.
  Explicaţia cauzelor apariţiei coroziunii la tablă

Zincul reacţionează cu oxigenul şi umiditatea din aer şi crează amestecuri de hidroxid zinc, care reacţionează cu bioxidul de carbon pe timpul producerii patinei de zinc relativ insolubile: carbonat de zinc hidratat. Această patină încetineşte dizolvarea zincului aşadar oferă protecţie anticorozivă materialelor de oţel pentru o perioadă depinzând de grosimea stratului de zinc aplicat, agresivitatea mediului înconjurător, perioadelor cu umiditate ridicată, variaţia temperaturilor, condensarea umidităţii aerului etc. Expunând, materialele cu strat de zinc, actiunii apei şi umidităţii, fără circularea aerului în spaţii închise, viteza coroziunii creşte substanţial şi astfel influenţează dizolvarea zincului în locul de contact al tablelor. Efectul coroziunii apare rareori pe toată suprafaţa, pentru că începe local şi apoi se extinde treptat de la focarul coroziunii în direcţii adiacente depinzând de parametrii topografici, orientarea construcţiei, repartizării scurgerilor apei, etc.

Toate aceste situatii specificate pentru zinc şi straturi de zinc sunt valabile şi pentru tabla cu strat lacoplast (prevopsită), unde straturile organice măresc rezistenţa la coroziune faţă de factorii atmosferici şi oferă un aspect mai estetic.
Stratul organic, ca atare, nu reacţionează cu elementele generale ale mediului, totuşi în condiţiile depozitării prin suprapunere a profilelor lacoplast, fără ca aerul să circule, apa şi umiditatea pătrund prin porii stratului, astfel ajungând la substratul zincat şi creează rugina albă. Aceasta în funcţie de condiţiile de depozitare creşte în continuare, volumul reacţiilor chimice creşte depinzând de condiţiile atmosferice şi provoacă “umflarea” stratului organic, mai întâi sub forma unor beşici, care cresc treptat şi se extind formând suprafeţe continui. Stratul organic astfel pierde contactul cu substratul zincat şi astfel se ajunge la desprinderea lui. În plus rugina albă este hidroscopică adică atrage umiditatea din mediul înconjurător şi astfel procesul extinderii sale devine neîntrerupt şi mult mai rapid.
Chiar dacă materialele cu strat organic sunt cunoscute că au o mare rezistenţă la influenţa factorilor atmosferici, nu înseamnă că sunt indestructibile. La o asemenea coroziune a tablei lacoplast se poate ajunge numai  în cazurile în care tabla, benzile de tablă sunt depozitate una peste alta şi nu este protejată de influenţele mediului înconjurător, respectiv sunt ude şi acoperite o perioadă cu o prelată, folie prin care nu trece aerul. Aceasta este o greşeală tipică a depozitării greşite. Lungimea acestei perioade este greu de definit, pentru ca depinde de foarte mulţi parametri (anotimp, temperatura mediului, variaţia temperaturilor, intensitatea şi durata umidităţii, suprafaţa udă, înclinaţia şi modalitatea amplasării materialului, agresivitatea chimică a mediului înconjurător, posibilitatea de uscare, etc.).
Eficienţa protecţiei anticorozive la tablele zincate şi lacoplast aşadar depinde foarte mult de manipularea iniţială cu materialul. Dacă materialul este expus condiţiilor atmosferice, în aşa fel încât pe suprafaţa zincată să se producă patina zincată în prezenţa umidităţii , atunci straturile zincate îşi pierd funcţia anticorozivă.

 1. În cazul apariţiei coroziunii din motivele sus menţionate, coroziunea specificată nu poate fi obiectul reclamaţiei.
  8.   Folia de acoperiş este sensibilă la lumina solară, care provoacă degradarea polimerilor aplicaţi în procesul de producţie al acesteia. Din această cauză învelitoarea exterioară trebuie să fie etanşă, capetele foliei ce atârnă de sub aceasta trebuie îndoite şi încorporate în acoperiş sau izolaţie. Montarea grilei antipăsări de asemenea obturează pătrunderea luminii pe folie. În jurul tuturor străpungerilor acoperişului (ferestre de acoperiş, coşuri de fum,…) este  necesar ca folia să fie îndoită în mod corespunzător şi din interior împachetată (hidro- sau termoizolaţii). Trebuie oprită pătrunderea luminii solare din interior pe folie, de asemenea contactul cu substanţe chimice ( ulei, diluant,… )

Reclamaţii

 1. Nu fac obiectul reclamaţiei:

– Schimbarea uniformă a culorii, decolorarea, modificarea culorii, schimbarea luciului
– Diferenţe de nuanţă la produsele, care nu au fost fabricate din acelaşi lot de tablă
– Produsele care au fost în contact cu alte obiecte corodate, cu substanţe chimice agresive, cu obiecte produse din aramă şi lichide care se scurg din ţevi de aramă sau cu defecte, care sunt rezultatul forţei majore
– Coroziunea de pe marginile tablei unde a fost taiată şi deschizăturilor ulterior create, care nu au fost bine tratate cu vopsea de protecţie şi defectele apărute ca urmare a tăierii tablei cu instrumente cu efect termic (de ex. flex)
– Coroziuni  în locurile zgâriate la montaj, ca urmare a neînlăturării piliturii şi deplasate cu ajutorul încălţămintei
– Coroziunile apărute în locurile neetanşe la îmbinările cu şuruburi
– Coroziunile zgârieturilor, care nu au fost tratate suficient şi la timp
– Coroziunea tablei cu strat organic, pe partea inferioară
– Alterarea stratului de învelire ca urmare a condiţiilor atmosferice sau fenomenelor naturale (cutremur, incendii, inundaţii, grindină, ploi violente etc.), vandalism, război, acte teroriste
– Alterarea, coroziunea şi desprinderea vopselii ca urmare a depozitării incorecte a tablei
– Coroziunile apărute ca urmare a acţiunii şpanului  neîndepărtat, apărut  în timpul perforării, tăierii, etc.
– Defecţiuni apărute ca urmare a adunării impurităţilor şi diferitelor obiecte, care nu au fost îndepartate în timpul întreţinerii periodice anuale.

 1. Reclamaţia are obiect numai, dacă sunt alterate minim 15% din toate tablele folosite pentru construcţie. Defecţiunile trebuie anunţate imediat după constatarea lor şi reclamaţia scrisă trebuie să ajungă în maxim 15 zile de la constatarea defecţiunii.
 2. Învelitorile de acoperis, recunoscute a fi cu defecţiuni, vor fi schimbate de către producător, s-au vor fi plătite cheltuielile pentru renovarea produsului. Vânzătorului îi revine dreptul de alege una din aceste modalităţi de rezolvare a reclamaţiei.
 3. Răspunderea producătorului este limitată la suma trecută în factură pentru marfa reclamată. După încheierea perioadei de garanţie plângerile asupra defectelor nu mai sunt considerate ca şi reclamaţii.

Drept şi decizii asupra litigiilor, clauza de încheiere

  • Vânzătorul şi Cumpărătorul se obligă ca în cazul apariţiei altor relaţii legate de contract să respecte legile în vigoare ale statului Român.